Ga direct naar de inhoud.

Alimentatie en de DGA

Als een echtgenoot een onderneming drijft, dan kunnen bij het berekenen van draagkracht ten behoeve van alimentatie verschillende complicaties optreden. Een DGA kan niet volstaan met het overleggen van zijn/haar salarisstroken. Gekeken zal moeten worden of er in de BV ruimte is voor een dividenduitkering, die de draagkracht van de DGA laat stijgen boven het salaris dat hij/zij zichzelf uitkeert.

Hoe bereken je het inkomen van de DGA?

Op 14 maart 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen, dat als leidraad dient bij het vaststellen van de draagkracht van de DGA (HR 14 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:1335). Bij het vaststellen van de draagkracht dient te worden gekeken naar de inkomsten die de ondernemer zich feitelijk verwerft en de inkomsten die deze ondernemer zich in redelijkheid kan verwerven. Hierbij dient de vraag te worden betrokken of winsten aan de draagkracht van de DGA kunnen worden toegerekend. Het gaat dan niet om de behaalde en te verwachten winst, maar ook om de kasstromen.

Voorts is van belang dat de rechter terughoudendheid betracht bij het bepalen van de bestemming van de winst. De DGA heeft ondernemingsvrijheid en de rechter zal er dus rekening mee moeten houden dat investeringen worden gedaan of buffers dienen te worden opgebouwd.

Familierecht vs. ondernemingsrecht

Niet alleen de bepalingen uit het familierecht spelen een rol als het gaat om het vaststellen van de draagkracht van de DGA, ook de bepalingen uit het ondernemingsrecht zijn onverkort van toepassing en zullen dus ook als toets gelden bij de beoordeling van de vraag of er dividend kan worden uitgekeerd. De advocaat dient dus thuis te zijn in beide rechtsgebieden om tot een gedegen beoordeling van de zaak te komen.

Pensioen in eigen beheer

Een veel voorkomend onderwerp bij de DGA is het pensioen in eigen beheer. De DGA kiest er vaak uit fiscaal oogpunt voor om in eigen beheer pensioen op te bouwen. Deze pensioenrechten staan voor een bepaald bedrag opgenomen op de balans, doch vertegenwoordigen vaak een hogere economische waarde. Het komt geregeld voor dat de economische waarde niet meer kan worden gerealiseerd. De fiscus spreekt dan van het prijsgeven van het pensioen, met als gevolg een aanslag over de waarde van de pensioenaanspraken in het economisch verkeer vermeerderd met een revisierente van 20%.

Het voorgaande heeft invloed op de mogelijkheid om dividend uit te keren, als ook met de toekomstige verplichtingen. Hiermee is het dan ook direct van belang voor het vaststellen van de draagkracht van de DGA.

Maatwerk

Het vaststellen van de draagkracht van de DGA is maatwerk. Een kasstroomoverzicht biedt veel inzicht in de portemonnee van de ondernemer en is dan ook een belangrijk instrument om de draagkracht inzichtelijk te maken. Een dividenduitkering kan echter ook stranden op de uitkeringstest of vanwege het prijsgeven van de pensioenvoorziening.

Tot slot speelt het vennootschappelijke belang altijd een rol, omdat de continuïteit van de onderneming immer centraal staat; ook in geval van echtscheiding.

Handige link
- Nieuwsflits Dividenduitkeringen en uw pensioen

 

Bepalen draagkracht DGA?

Een familie- en ondernemingsrechtadvocaat kan u daarbij adviseren. Neem contact met ons op:

Lees ook