Ga direct naar de inhoud.

Alimentatie & de eenmanszaak

Het berekenen van alimentatie is altijd maatwerk. Indien de alimentatieplichtige een eenmanszaak voert, is het berekenen van de draagkracht echter complexer dan gebruikelijk. De vraag die gesteld dient te worden is: Van welk inkomen gaan we uit? Een eenmanszaak betreft geen afgescheiden vermogen zoals bij een BV. De ondernemer is dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de “onderneming”.

Jaarwinst?

Tot op heden werd bij het berekenen van de draagkracht van de ondernemer steeds gerekend met de jaarwinst van de eenmanszaak en deze werd dan verdisconteerd naar een maandinkomen waarop de lasten in mindering kwamen. Deze jaarwinst is echter nooit een weergave van wat de ondernemer in de portemonnee heeft en daarmee wat hij/zij dus feitelijk kan betalen als alimentatie.

Kasstroomoverzicht

Om een reëel beeld te kunnen schetsen van hetgeen de alimentatieplichtige kan betalen, dient gerekend te worden met kasstromen. Kasstromen geven weer wat er daadwerkelijk in en uit de onderneming gaat. Met andere woorden, wat heeft de ondernemer in zijn/haar portemonnee ?

Kasstromen zijn per definitie niet gelijk aan de behaalde winst. Winst houdt namelijk rekening met afschrijvingen, nog niet geïnde debiteuren en nog niet betaalde vorderingen. Bij kasstromen wordt echter rekening gehouden met gelden die zijn binnen gekomen en gelden die zijn uitgegeven. Is een investering gedaan in een bedrijfsmiddel, dan wordt daarmee in zijn geheel rekening gehouden bij een kasstroomoverzicht. Zijn debiteuren nog niet voldaan, dan zal met de waarde die deze debiteuren vertegenwoordigen, geen rekening worden gehouden. Een kasstroomoverzicht geeft daarom op een exact moment weer, wat er op dat moment beschikbaar is voor de alimentatiegerechtigde.

Wie maakt het kasstroomoverzicht?

Kasstroomoverzichten kunnen worden opgesteld door de accountant of boekhouder. Vaak zijn ze ook opgenomen in de jaarrekening, echter bij een echtscheidingssituatie is van belang om te weten wat op dat moment beschikbaar is; een kasstroomoverzicht is een momentopname.

Overige omstandigheden

Uiteraard betekent een positieve kasstroom niet per definitie dat er draagkracht is. De situatie waarin de onderneming zich bevindt, is altijd van belang. Dienen er investeringen te worden gedaan op korte termijn? Moeten er reserves worden opgebouwd om financiële verplichtingen in de toekomst te voldoen? Het is van belang dat de advocaat/mediator een volledig beeld heeft van de onderneming en hoe deze erbij staat, wat de toekomstplannen zijn en wat er in het verleden is gebeurd. De combinatie van deze gegevens zal uiteindelijk leiden tot een deugdelijke draagkrachtberekening, gebaseerd op de werkelijke stand van zaken in de eenmanszaak.

Lees ook