Ga direct naar de inhoud.

Erfrecht

Bij het overlijden van een dierbare is het laatste waar u aan wilt denken de juridische afwikkeling van de nalatenschap. Toch is het goed als u zich op voorhand bewust bent van een aantal kwesties die bij de afwikkeling van de nalatenschap een rol kunnen spelen.

Testament of versterferfrecht

Als iemand komt te overlijden, dan zal vaak een notaris worden benaderd. De notaris kan in het Centraal Testamenten Register opvragen of, en zo ja bij wie, een testament is opgesteld. Indien er een testament is opgesteld, dan zal de nalatenschap conform dat testament dienen te worden afgewikkeld. Heeft erflater geen uiterste wilsbeschikking laten opstellen, dan geldt het wettelijk versterferfrecht.

Verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Uitgangspunt in de wet is dat een nalatenschap door de erfgenamen zuiver wordt aanvaard. Hierdoor volgen zij de overledene op in alle rechten en plichten en gaan dus ook alle schulden van de erflater over op de erfgenamen. De erfgenamen zijn dan dus ook in privé aansprakelijk voor schulden van erflater. Het komt voor dat een nalatenschap meer schulden dan baten omvat, wat ertoe leidt dat erfgenamen met eigen geld het restant van de schulden dienen te voldoen.

Zuivere aanvaarding kan bij een grote schuldenlast tot ongewenste situaties leiden. Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid om dan wel de nalatenschap te verwerpen, dan wel de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij verwerping van de nalatenschap ben je geen erfgenaam meer en heb je dan ook nergens meer recht op. Bij beneficiaire aanvaarding, ben je wel erfgenaam, maar ben je niet privé aansprakelijk voor de schulden.

Indien u vooraf niet kunt inschatten of een nalatenschap een positief saldo heeft, dan is het advies om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U kunt dit doen bij de centrale balie van de rechtbank van de plaats waar de aangifte van overlijden is gedaan. Aan beneficiaire aanvaarding zijn kosten verbonden, te weten griffierechten van om en nabij € 100,-. U dient bovendien de akte van overlijden mee te nemen van erflater.

Verwerping van de nalatenschap komt weinig voor. Een akte van verwerping kan – evenals een akte van beneficiaire aanvaarding – bij de rechtbank worden opgemaakt.

Conflicten tussen erfgenamen

Niet alle familieverhoudingen laten het toe dat een nalatenschap van een dierbare in goed overleg wordt afgewikkeld. Veel voorkomende conflicten hebben te maken met opnames van geld van erflater vóór het overlijden, of het onterven van een afstammeling die aanspraak maakt op zijn of haar legitieme portie.

Delissen Martens en erfrecht

De advocaten en belastingadviseurs van Delissen Martens hebben veel ervaring in het adviseren en procederen in erfrechtelijke aangelegenheden en de fiscale aspecten daaromtrent. Onze cassatiesectie heeft ook veel ervaring in erfrechtelijke procedures bij de Hoge Raad. Bovendien zijn onze familierecht mediators ook beschikbaar om te bemiddelen tussen erfgenamen en in goed overleg te proberen een geschil te beslechten.

Heeft u een erfrechtelijke vraag? Laat het ons weten: