Ga direct naar de inhoud.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunnen partijen voorkomen dat er een huwelijksgoederengemeenschap ontstaat.
De belangrijkste redenen om huwelijkse voorwaarden op te stellen zijn:

  1. Voorkomen verdelen vermogen dat is verkregen door een erfenis, schenking, hoog inkomen enz.;
  2. Bescherming tegen ondernemersrisico’s (o.a. faillissement);
  3. Bescherming van eigen vermogen bij aansprakelijkheden of een echtscheiding;
  4. Voorkomen dat eigen vermogen wordt meegenomen door financiële problemen of gedrag van de echtgenoot.

Huwelijksvoorwaarden kunnen koude uitsluiting omvatten, een verrekenbeding of een tussenvorm. 

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting betekent dat tussen de gehuwden geen gemeenschappelijk vermogen of inkomen bestaat. Niets is gemeenschappelijk en bij echtscheiding hoeft dan ook geen verdeling of verrekening plaats te vinden. De echtgenoten zijn financieel of economisch op geen enkele wijze met elkaar verbonden. Koude uitsluiting brengt aanzienlijke risico’s mee voor de echtgenoot die geen eigen inkomen heeft. Bij echtscheiding of overlijden kan het zijn dat de echtgenoot die met name tijd heeft besteed aan het huishouden of het gezin, met lege handen achterblijft. De alimentatieplicht blijft overigens bij koude uitsluiting wel bestaan.

Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekening beding houdt in dat gedurende het huwelijk geen verrekening plaatsvindt. Pas aan het einde van het huwelijk gaan partijen over tot verrekening van hun vermogen inkomen. Gekozen kan worden voor verrekening bij echtscheiding en/of verrekening bij overlijden. Van belang is dat het verrekenbeding wederkerig is, dus dat het van toepassing is ongeacht wie overlijdt. Dit voorkomt dat de fiscus het aanmerkt als erfrechtelijke verkrijging en erfbelasting heft over de verkrijging.

Periodiek verrekenbeding

Een laatste veel voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden is het periodieke verrekenbeding. Hierbij spreken echtgenoten af dat zij ieder jaar verrekenen wat zij van hun inkomen hebben overgespaard. Deze jaarlijkse verrekening wordt vaak achterwege gelaten. Waar vroeger verrekening achteraf niet meer mogelijk was vanwege een opgenomen vervalbeding, is een beroep op het vervalbeding in de jurisprudentie en inmiddels in de wet uitgesloten. Als echtgenoten verzuimen om gedurende het huwelijk het overgespaarde inkomen te verrekenen, dan zal bij het einde van het huwelijk alsnog finaal dienen te worden afgerekend. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben als partijen niet meer kunnen aantonen welk vermogen onder het te verrekenen vermogen valt. In de wet is een fictie opgenomen die ertoe leidt dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, wordt geacht te zijn gevormd uit te verrekenen vermogen, tenzij tegenbewijs geleverd kan worden.

Het is zaak een duidelijk administratie bij te houden, teneinde de herkomst van vermogen te kunnen traceren, als het vermogen buiten de verrekening gehouden moet worden.  

Wijziging huwelijkse voorwaarden gedurende huwelijk

Het is mogelijk gedurende het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden op te laten
stellen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als een echtgenoot gedurende het huwelijk
een eigen onderneming start. Vroeger dienden deze (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden
te worden getoetst door de rechter. Dit is niet meer nodig. Als je huwelijkse voorwaarden
wenst op te laten maken, dan kun je hiervoor de notaris raadplegen.

Lees ook