Ga direct naar de inhoud.

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht om samen te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. De kosten van de kinderen worden in het algemeen gedragen door de ouder bij wie de kinderen hoofdverblijf hebben. Om deze kosten te dragen, ontvangt deze ouder kinderalimentatie van de andere ouder. De alimentatieplicht loopt door totdat de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Hoe hoog de kinderalimentatie exact is, hangt af van:

  • de behoefte van het kind;
  • de draagkracht van de ouders;
  • de zorgregeling.

De wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend is vastgelegd in het rapport Alimentatienormen, ook wel genoemd de TREMA-normen. Dit rapport bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte.

Behoefte

De eerste stap bij het berekenen van de kinderalimentatie, is het vaststellen van de behoefte van het kind. Aan de hand van het netto gezinsinkomen gedurende het huwelijk wordt met behulp van tabellen van het NIBUD, de behoefte gedurende het huwelijk vastgesteld. Tot 9 oktober 2015 kwam op deze behoefte het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop in mindering, waarop de ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft recht heeft. Inmiddels heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze fiscale voordelen onderdeel zijn van de draagkracht van de ouder die hiertoe gerechtigd is. Deze dienen dus niet langer op de behoefte in mindering te komen.

Draagkracht

De draagkracht van de ouders wordt becijferd aan de hand van een draagkrachtformule, die uitgaat van een fictie ten aanzien van de lasten. De draagkrachtformule neemt als fictie aan dat de woonlasten 1/3 van het besteedbaar inkomen bedragen en rekent voorts met een bijstandsnorm van € 860,00 per maand. Werkelijke en overige lasten blijven – behoudens uitzonderingen – buiten beschouwing.

De fictieve lasten worden op het netto besteedbaar inkomen in mindering gebracht. Van hetgeen resteert is 70% beschikbaar voor kinderalimentatie. Voor lagere inkomens geldt een afwijkende regeling en sinds 2013 is er een minimale bijdrage van € 25,- per maand bij één kind en € 50,- per maand voor twee of meer kinderen.

Zorgkorting

De alimentatierichtlijnen gaan er vanuit dat de ouder, bij wie de kinderen ingeschreven staan, alle kosten van de kinderen voldoet, behoudens de kosten van huisvesting en levensonderhoud bij de andere ouder. De laatste kosten zijn inbegrepen in de behoefte. De hoogte hiervan wordt becijferd via een zogenaamde zorgkorting. De zorgkorting is een percentage van de behoefte.

Voor het berekenen van de hoogte van de zorgkorting worden staffels gehanteerd. Bij een zorgregeling, waarbij de kinderen gemiddeld minder dan twee dagen bij de andere ouder zijn, geldt een zorgkorting van 15% van de behoefte. Zijn de kinderen twee tot drie dagen bij deze ouder, dan geldt een percentage van 25%. Als ze meer dan drie dagen per week bij de ouder zijn, dan is de zorgkorting 35%.

Samengesteld gezin

Het berekenen van kinderalimentatie is een complexe aangelegenheid. Nog lastiger wordt het als ouders hertrouwen en de nieuwe partner ook kinderen heeft. Als er binnen dit nieuwe gezin weer nieuwe kinderen worden geboren, dan is het berekenen van de kinderalimentatie al helemaal ingewikkeld.

In de rechtspraak is uitgewerkt hoe de kosten van de kinderen bij samengestelde gezinnen dient te worden verdeeld over de verschillende onderhoudsplichtige ouders. Van belang is dat dit geen kwestie is tussen twee ouders; voor een accurate berekening dienen de gegevens van alle leden van de samengestelde gezinnen te worden betrokken. Dit betekent dus ook de financiële gegevens van de nieuwe partner van uw ex en de financiële gegevens van de ex van uw nieuwe partner.

Berekenen kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is in de laatste jaren meer gestandaardiseerd, maar het blijft maatwerk. Uit de checklist volgt welke gegevens nodig zijn voor het berekenen van de kinderalimentatie in uw specifieke situatie.

Handige links:

Downloads met meer informatie


Vragen over kinderalimentatie?

Heeft u vragen of wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat het ons weten:

Lees ook