Ga direct naar de inhoud.

Pensioen na scheiding

Wat gebeurt er met mijn pensioenrechten na echtscheiding?

Na echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap, dient als laatste stap nog een regeling te worden getroffen ten aanzien van het ouderdomspensioen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

 • verevening
 • afwijken van verevening
 • conversie

Verevening

Pensioen dat valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVP) dient als hoofdregel verevend te worden. Verevening houdt in dat beide ex-partners over en weer recht hebben op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd. Voor de verevening van pensioenrechten speelt het geen rol of partijen waren gehuwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Onder de WVP vallen de volgende pensioenrechten:

 • aanspraken op ouderdomspensioen die in loondienst zijn opgebouwd;
 • in eigen onderneming opgebouwde pensioenrechten;
 • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule;
 • een kapitaal gedekt overbruggings- of prepensioen.

Niet onder de WVP vallen:

 • lijfrentepolissen;
 • VUT-regelingen op basis van omslagfinanciering i.p.v. opbouw;
 • nabestaandenpensioen;
 • AOW-pensioen.

Kan ik afwijken van verevening?

Partijen kunnen in overleg afwijken van de hierboven geschetste uitvoering van de WVP. Dit is echter alleen mogelijk als ex-partners hierover overeenstemming bereiken. Partijen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor:

 • toepassing van de WVP, maar voor langere of kortere duur dan het huwelijk;
 • toepassing van de WVP, maar voor een andere verdeling dan bij helfte;
 • geen toepassing van de WVP, zodat ieder recht houdt op zijn/haar eigen pensioenopbouw;
 • toepassing van conversie van de pensioenaanspraken.

Afwijkende afspraken kunnen zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, maar ex-partners kunnen ook in het kader van de echtscheiding hierover afspraken maken. Deze worden dan opgenomen in het (echt)scheidingsconvenant.

Conversie

Een laatste mogelijkheid waar partijen samen voor kunnen kiezen, is conversie. Door conversie wordt het aandeel in de pensioenrechten van de ex-partner omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen. Dit leidt ertoe dat ex-partners voor wat betreft hun pensioen niet meer afhankelijk zijn van elkaars leven. De partner die een eigen recht op pensioen heeft gekregen, verliest dit recht niet als de partner die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. Anderzijds zal bij overlijden van de partner met de nieuwe pensioenaanspraak, deze opbouw niet aanwassen bij het pensioen van de partner die het heeft opgebouwd.

De keuze voor conversie wordt vaak gemaakt bij groot leeftijdsverschil tussen de partners. Het recht op pensioen vangt dan namelijk aan op de eigen pensioengerechtigde leeftijd, niet op het moment dat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt.

Hoe regel ik dit?

De verevening van pensioenrechten, of de afwijking hiervan, dient te worden gecommuniceerd aan de pensioeninstantie waar de pensioenrechten zijn opgebouwd. Dit dient te gebeuren binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Op deze manier zal bij het ingaan van het pensioen de pensioeninstantie zelf voor uitvoering van de verevening zorg moeten dragen. Als je de termijn van twee jaar laat verlopen, dan zal aan de verevening zelf uitvoering moeten worden gegeven.

Het berichten van de pensioeninstantie gaat middels speciale formulieren. Uw advocaat kan deze voor u invullen en insturen, maar u kunt dit ook zelf doen.

Downloads met meer informatie